پول میتونه .......

پول میتونه سرگرمی رو بخره اما نه شادی رو.

Money can buy an amusement, but not happiness


پول میتونه رختخواب رو بخره اما نه خواب رو.

Money can buy a bed, but not sleep


پول میتونه غذا رو بخره اما نه اشتها رو.

Money can buy a food, but not appetite


پول میتونه دارو رو بخره اما نه سلامتی رو.

Money can buy a medicine, but not health


پول میتونه وسیله آرایش بخره اما نه زیبایی رو.

Money can buy cosmetic, but not beauty


پول میتونه خدمتکار بخره اما نه دوست رو.

Money can buy a servant, but not friend


پول میتونه پست (مقام) رو بخره اما نه بزرگی رو.

Money can buy a position, but not greatness


پول میتونه نوکری رو بخره اما نه وفاداری رو.

Money can buy a service, but not loyalty


پول میتونه قدرت رو بخره اما نه اعتبار رو.

Money can buy a power,but not authority

/ 0 نظر / 12 بازدید